ჩვენს შესახებ / ეთიკის კოდექსი

წინამდებარე დოკუმენტები დამტკიცებულია 
ბუსსს ანრის რექტორის მიერ
2019 წლის 27 მარტის სენატის დადგენილების საფუძველზე, ოქმი N07
ნდ N 2-010118/1, ვერსია N1