სტრატეგიული გეგმა

2019-2025 წლის სტრატეგიული გეგმა ასახავს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის  (შემდეგში „ბუსსს ანრი ან სასწავლებელი“) განვითარების პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს,  რომლითაც განსაზღვრულია სასწავლებლის მომავალი შვიდი წლის (2019-2025) ინსტიტუციური განვითარების პრიორიტეტები.