სწავლა / წვრთნისა და სერთიფიცირების ცენტრი

წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრში კურსები ტარდება საერთაშორისო, ეროვნული და საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) მოდელ კურსების მოთხოვნათა შესაბამისად შემუშავებული პროგრამებით. სწავლების, მომზადების პროცესი მომდინარეობს  შემუშავებული, დამტკიცებული და  აღიარებული პროგრამების საფუძველზე, ვიდეო მასალის, კურსის შესაბამისი სიმულატორების გამოყენებით. სრულყოფილი პრაქტიკული მეცადინეობების ჩასატარებლად სასწავლებელს გააჩნია თ/მ “კაპიტანი ოთარ ჩახვაძე”, სწრაფმავალი და სამაშვლეო კატარღები, მოტონავი, სამაშველო ტივი,  კაპიტნის ხიდურის სიმულატორი, ხმელეთზე განთავსებული ხანძარსაწინააღმდეგო სიმულატორი, რადილოკაციური და ავტომატური რადიოლოკაციური სიმულატორი, რეალური სამანქანო განყოფილება, ლაბორატორიები და საამქროები, რეალური გემის მოდელი, საცურაო აუზი და სხვა...

კონვენციური მოსამზადებელი კურსების პროგრამები აღიარებულია სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ. 
ცენტრში ასევე ტარდება არაკონვენციური მოსამზადებელი კურსები კრუინგული თუ გემთმფლობელი კომპანიების მოთხოვნათ.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:

  • 0422 24 44 22

 

იმისათვის, რომ ონლაინ საწვრთნელ კურსებზე დარეგისტრირდეთ გთხოვთ გადახვიდეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

https://forms.gle/v899CXUNapBMWgRT9

 

 

 

 

 

კურსების დასახელება

COURSES

ხანგრძლივობა

DURATION

მოდელ კურსი

Model Course

Section of

STCWor other regulations

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Certificate issue by

1

ნავთობმზიდი და ქიმმზიდი ტანკერის გაცნობითი წვრთნები

BASIC TRAINING for OIL and CHEMICAL TANKER

36.5 hours

1.01

STCW

V/1-1-1

MTA

2

ნავთობმზიდი ტანკერის სატვირთო ოპერაციების სპეციალიზებული კურსი

ADVANCED  TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS 

60 hours

1.02

STCW

V/1-1-2

MTA

3

ნედლი ნავთობით რეცხვის სისტემა

USE OF CRUDE OIL WASHING SYSTEM

6 hours

STCW Chapt.V

Sec.B-V/1

Par. 4 and 6

MTA

4

ინერტული აირების სისტემის გამოყენება

USE OF INERT GAS SYSTEM

10 hours

 

5

 

ქიმმზიდი ტანკერის სატვირთო ოპერაციების სპეციალიზებული კურსი

ADVANCED  TRAINING FOR CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS 

60 hours

 

STCW

V/1-1-3

MTA

6

თხევადი აირმზიდი ტანკერის სატვირთო ოპერაციებისსაბაზისო წვრთნა

BASIC TRAINING for LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS

30  hours

1.04

Section

A-V/1-2

Table

A-V/1-2 -1

MTA

7

თხევადი აირმზიდი ტანკერის სატვირთო ოპერაციების სპეციალიზირებული კურსი

ADVANCEDTRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS

54.5 hours 

1.06

STCW

A-V/1

V/1-2.2

 

MTA

8

თხევადი აირმზიდი ტანკერის სატვირთო ოპერაციების სპეციალიზირებული კურსისახმელეთო პერსონალისტვის

ADVANCEDTRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS for SHORE PERSONNEL

30  hours

based on M.C. 1.06

 

MTC ANRI

9

რადიოლოკაციური სადგურები, რადიოლოკაციური გავლება და ავტომატური რადიოლოკაციური სისტემების გამოყენება

RADAR NAVIGATION, RADAR PLOTTING and USE of ARPA

RADAR NAVIGATION – Operational Level

66.5 hours

30 hours

1.07

STCW

B-I/12

MTA

10

რადარი, არლს, ხიდურის გუნდური მართვა და სამძებრო–სამაშველო ოპერაციები

RADAR , ARPA, BRIDGE TEAMWORK and SERACH and RESCUE – Management Level

38 hours

30hours

1.08

 STCW

A-I/12

 

 

MTA

11

საშიშიდამავნენივთიერებებისგადაზიდვაშეფუთულიანნაყარისახით

CARRYING OF DANGEROUS AND HAZARDOUS SUBSTANCES IN PACKAGED OR SOLID FORM

32.5 hours

1.10

B-V/b B-V/c

SOLAS II-2

Reg.19

MTA

12

გემებიდან ზღვის დაჭუჭყოანების თავიდან აცილება

MARPOL 73/78/OPA – ANNEX I,  ANNEX II

31 hours

 

1.11

1.12

 

MTC ANRI

13

პირველადიდახმარებისაღმოჩენა

ELEMENTARY FIRST AID

15 hours

1.13

STCW

VI/1-3

MTA

14

პირველადი სამედიცინო დახმარება

MEDICAL FIRST AID

30 hours

1.14

STCW

VI/4-1

MTA

15

სამედიცინო მომსახურება

MEDICAL CARE

45,5 hours

1.15

STCW

VI/4-2

MTA

16

პირადიგადარჩენისმეთოდები

PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES

13.25 hours

1.19

STCW

VI/1-1

MTA

17

ხანძრისთავიდანაცილებადახანძართანბრძოლა

FIRE PREVENTION AND FIRE FIGHTING (incl. SHORE BASED FIRE FIGHTING)

15 hours

1.20

STCW

VI/1-2

MTA

18

პირადიუსაფრთხოებადასოციალურიპასუხისმგებლობა

PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILTIES

14 hours

1.21

STCW

VI/1-4

MTA

19

სანავიგაციოხიდურისრესურსებისმართვა,

ხელმძღვანელობადაგუნდურიმუშაობა

Bridge Recourse Management,Leadership and Teamwork

44 hours

1.22+1.39

STCW Reg.A-VIII/2, Par. A-II/1, A-II/2,  B-VIII/2 and Reg. A-II/1. A-II/2 of the Convention on STCW 2010 Manila amendmentsand Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG)

MTA

20

გემის მანევრირება

SHIP HANDLING

18 hours

 

STCW

A-I/12

B-I/12

MTA

21

კოლექტიურისამაშველოსაშუალებებისადასამაშველოკატარღებისმართვა,

გარდასწრაფმავალისამაშველოკატარღებისმართვა

PROFICENCY IN SURVIVAL CRAFT AND  RESCUE BOATS, Other Than Fast Rescue Boats

31,5 hours

1.23

STCW

VI/2-1

MTA

22

სწრაფმავალისამაშველოკატარღებისმართვა

PROFICIENCY IN FAST RESCUE BOATS

23.5 hours

1.24

STCW

VI/2-2

MTA

23

კავშირისა და უსაფრთხოების საზღვაო გლობალური სისტემის ზოგადი ოპერატორი

GENERAL OPERATOR’S CERTIFICATION FOR Global Maritime Distress Safety System (GMDSS)

 

132 hours

40 hours

1.25

STCW

IV/2

MTA

24

ელექტრონულ-კარტოგრაფიული მოწყობილობებისა და ინფორმაციული სისტემების (ეკმდის) გამოყენება

USE OF ELECTRONIC CHART DEVICES AND INFORMATIONAL SYSTEMS (ECDIS)

40 hours

1.27

STCW

A-I/12

A-II/1

A-II/2

B-I/12

MTA

25

არაორგანიზებულიხალხისმასებისმართვა, უსაფრთხოებისუზრუნველყოფისსაკითხებიმგზავრთამომსახურეპერსონალისათვის

CROWD MANAGEMENT, PASSENGER SAFETY AND SAFETY TRAINING FOR PERSONNEL PROVIDING DIRECT SERVICES TO PASSENGERS IN PASSENGER SPACES

7.75 hours

4 hours

1.28

STCW

V/2 par.5

 

MTA

26

ადამიანთა ქცევები და მათი მართვა კრიტიკულ სიტუაციებში,

მგზავრების უსაფრთხოების, ტვირთის უსაფრთხოების და

კორპუსის მთლიანობის უზრუნვლეყოფა

PROFICIENCY IN CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR TRAINING INCLUDING PASSENGER SAFETY, CARGO SAFETY AND HULL INTEGRITY TRAINING

14 hours

 

7.75 hours

1.29

STCW

V/2 par.6

V/2 par.7

MTA

27

ავტომატური იდენტიფიკაციური სისტემები

AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEMS (AIS)

10 hours

1.34

SOLAS Chpt.V

MTC ANRI

28

ხელმძღვანელობადაგუნდურიმუშაობა

Leadership and Teamwork

21 hours

1.39

STCW 78, 2010 Manila amendments Reg. A-II/1. A-II/2, A-III/1, A-III/2 and A-III/6

MTA

29

ხანძრთანბრძოლისგაფართოებულიწვრთნები

ADVANCED FIRE FIGHTING

 

29 hours

 

2.03

STCW

VI/3

MTA

30

ხმელეთზეგანლაგებულიხანძარსაწინააღმდეგოტრენაჟორი

SHORE BASED FIRE FIGHTING

 

 

 

STCW

A-I/12

B-VI/1

MTA

31

სატვირთო და საბალასტო ოპერაციების მართვა

OIL TANKER CARGO AND BALLAST HANDLING SIMULATOR

30 hours

 

2.06

STCW

A-I/12

B-V/1 par.2

IMO Res.A868

MTA

32

სამანქანე განყოფილების რესურსების მართვა,

ხელმძღვანელობა და გუნდური მუშაობა

Engine Room Resource Management, Leadership and Teamwork

50 hours

2.07+1.39

Convention STCW, as amended A-I/12, Section A-III/1, A-VIII/2 and B-VIII/2 and Reg.A-III/1, A-III/2, A-III/6  of the Convention on STCW 2010 with Manila amendments

MTA

33

პორტის უსაფრთხოების კონტროლი და ინსპექციური შემოწმება

PORT STATE CONTROL and VETTING INSPECTION

72 hours

3.09

SOLAS reg.I/19, XI/4

MARPOL art.5,6 Reg.I/4, II/10, III/8, V/8

ICLL art.21

STCW art.Xreg.I/4

MTC ANRI

34

საზღვაო უბედური შემთხვევები და მათი თავიდან აცილება

MARINE ACCIDENT and INCIDENT INVESTIGATION

89.75 hours

3.11

 

MTC ANRI

35

მეზღვაურთა შეფასება, შემოწმება და სეტიფიცირება

ASSESSEMENT, EXAMINATION and CERTIFICATION OF SEAFARERS

71 hours

3.12

 

MTC ANRI

36

საზღვაო ინლისური

MARITIME ENGLISH

 

3.17

 

MTC ANRI

37

უშიშროების ოფიცერი

SHIP SECURITY OFFICER

16 hours

3.19

 

STCW

VI/5

MTA

38

უშიშროების გაცნობითი წვრთნები

SECURITY-RELATED FAMILIARIZATION TRAINING

7 hours

 

3.21

STCW

VI/6-1

MTA

39

პორტის უსაფრთხოების ოფიცერი

PORT FACILITY SECURITY OFFICER

18 hour

 

 

 

MTC ANRI

40

უშიშროების დაცვაზე გარკვეული მოვალეობების მქონე მეზღვაურების მომზადება

SECURITY TRAINING for SEAFARERS with DESIGNATED SECURITY DUTIES

10.5 hours

3.26

SOLAS 74

XI-2,

STCW

A-VI/6-2

MTA

41

უშიშროებასთან დაკავშირებული უნარების ინსტრუქტაჟი

SECURITY AWARENESS

4 hours

3.27

STCW

A-VI/6-1

MTA

42

რისკის შეფასება და გემზე მენეჯმნეტი

RISK ASSESMENT & MANAGEMENT IN SHIPPING

48 hours

 

 

MTC ANRI

43

უსაფრთზო მართვის სისტემა/საერთაშორისო უსაფრთხო მართვა

SMS/ISM

36 hours

SMS/ISM – CODE

 

MTC ANRI

44

კომპიტერის შესასწავლი კურსი

COMPUTER COURSES

15 days

 

 

MTC ANRI

45

მცირეზომიანი სანაოსნო საშუალებათა მძღოლების (გემთწამყვან–მოყვარულთა) მოსამზადებელი კურსი

TRAINING COURSE for the SMALL SIZE NAVIGATING MEANS DRIVERS

27 days

 

 

MTC ANRI

46

უსაფრთხო ნაოსნობა

SAFETY NAVIGATION

4 days

 

 

MTC ANRI

47

უსაფრთხოების ოფიცერი

SAFETY OFFICER

24 hours

 

 

MTC ANRI

48

ნაოსნობა ყინულოვან პირობებში

ICE NAVIGATION

16 hours

 

 

MTC ANRI

49

C-TRIM COURSE

5 days

 

 

MTC ANRI

50

PMP (AMOS – for Windows or C-Trim)

12 hours

 

 

MTC ANRI

51

გემსაბმელი ოპერაციები

MOORING OPARATION

18 hours

 

 

MTC ANRI

52

მაღალი წნევის საჰაერო ცილინდრებთან მუშაობა

WORKING ON HIGH-PRESSURE AIR CYLINDERS

18 hours

 

 

MTC ANRI

53

გემების მოძრაობის მართვის სისტემის ოპერატორის

მოსამზადებელი კურსი

Vessel Traffic Services (VTS) Operator

Training Cours

60 hours

 

STCWRes. A.857(20)

MC V-103/1; V-103/2; V-103/3; V-103/4 of the IALA

MTC ANRI

54

აუცილებელი მინიმალური სასწავლო კურსი გემის პერსონალისთვის

OBLIGATORY MINIMUM TRAINING  COURSE FOR SHIP’S PERSONNEL

72 hours

 

 

MTA

55

თევზსაჭერი გემის პერსონალის უსაფრთხოების საბაზისო წვრთნა

Basic safety training for all fishing vessel personnel

24 hours

 

Chapter III, Regulation 1.6, and Attachment 2, Resolution 4, Annex 2.2, of the IMO STCW 1995, IMO/FAO/ILO Documents for Guidance on Training and Certification of Fishing Vessel Personnel, Chapter  6.24 and 6.29 and Model Course 1.33

MTA