სწავლა / პროფესიული მომზადება

შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრიში საზღვაო -საინჟინრო ფაკულტეტზე  სწავლება ხორციელდება
მე- III დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

  •  გემბანის  რიგითი მეზღვაური - სწავლის ხანგრძლივობა 1 წელი და 6 თვე;
  •  სამანქანე განყოფილების რიგითი მეზღვაური-სწავლის ხანგრძლივობა 1 წელი და 5 თვე;


პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვა ხდება დოკუმენტების განხილვისა და პროფესიული განათლების სტუდენტის თითოეულ კანდიდატთან გასაუბრების შედეგების საფუძველზე. 

2018 წლის სექტემბრიდან უფლება გვაქვს განვახორციელოთ III დონის პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამები შემდეგი სპეციალობებით:

  • საგემბანე განყოფილების ექსპლუატაცია
  • გემის სამანქანე განყოფილების ექსპლუატაცია.

საგანმანათლელო პროგარამებზე დარეგისტრირებისას წარმოდგენილ უნდა იყოს შემდეგი საბუთები:
1.    საშუალო სკოლის ატესტატი
2.    პირადობის მოწმობის ქსეროასლი
3.    ჯამრთელობის ცნობა ფორმა № 100/ა ზღვაში ვარგისიანობის შესახებ (უნდა გაკეთდეს მეზღვაურთა საავადმყოფოში)
4.    ცნობა ფსიქოლოგიური დისპანსერიდან 
5.    ცნობა ნარკოლოგიური დისპანსერიდან 
6.    ფოტო სურათი 6 ცალი 3/4
7.    სამხედრო აღრიცხვის მოწმობა კომისარიატიდან

  •  საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის საფასური შეადგენს 2000 ლარს.
  • სწავლის პერიოდში მოითხოვება ფორმის ტარება, რომლის გადასახადი არ შედის სწავლის საფასურში.
  • პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის  დამთავრების  შემდეგ  სტუდენტს ენიჭება მესამე  საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია და მიეცემა პროფესიული დიპლომი.