სწავლება / ბაკალავრიატი

 

შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრიში საზღვაო - საინჟინრო ფაკულტეტზე  სწავლება ხორციელდება აკადემიური უმაღლესი განათლების - ბაკალავრიატის საფეხურზე:

  • საზღვაო ნავიგაცია- სწავლის ხანგრძლივობა შეადგენს 4 სასწავლო წელს. 
  • გემის მექანიკა-სწავლის ხანგრძლივობა შეადგენს 4 სასწავლო წელს.

ბაკალავრიატის სწავლების საფეხურზე საქართველოს მოქალაქეებისათვის სტატუსის მოპოვების საფუძველია ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები.

წარმოდგენილ უნდა იყოს შემდეგი საბუთები:


1.    საშუალო სკოლის ატესტატი
2.    პირადობის მოწმობის ქსეროასლი
3.    ჯამრთელობის ცნობა ფორმა № 100/ა ზღვაში ვარგისიანობის შესახებ (დოკუმენტი უნდა დამზადდეს მეზღვაურთა საავადმყოფოში. მისაართი: ქ.ბათუმი. გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა N2.)
4.    ცნობა ფსიქოლოგიური დისპანსერიდან 
5.    ცნობა ნარკოლოგიური დისპანსერიდან 
6.    ფოტო სურათი 6 ცალი 3/4 (დისკი)
7.    სამხედრო აღრიცხვის მოწმობა კომისარიატიდან
8.    საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათი

  • საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის საფასური შეადგენს 2200 ლარს.
  • სწავლის პერიოდში მოითხოვება ფორმის ტარება, რომლის გადასახადი არ შედის სწავლის საფასურში.
  • უმაღლესი საგანმანათლებლო  პროგრამის  დამთავრების  შემდეგ  სტუდენტს ენიჭება ბაკალავრის კვალიფიკაცია და გადაეცემა  დიპლომი.