17, ივნისი 2021

ტრენინგი- "შეფასების ინსტრუმენტის შექმნა, ვალიდაციის და ვერიფიკაციის მექანიზმი."

2021 წლის 17 ივნისს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის პროფესიული მოდულური საგნამანათებლო პროგრამების პედაგოგებსათვის გაიმართა ტრენინგი- "შეფასების ინსტრუმენტის შექმნა, ვალიდაციის და ვერიფიკაციის მექანიზმი."

  

ტრენინგი ორგანიზებული იყო საქართველოს პროფესიული კონსულტირების ასოციაციის მიერ.

  .