15, ივნისი 2021

ტრენინგი- "მოდულის შემუშავების წესი და მეთოდოლოგია."

2021 წლის 14 ივნისს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის პსდ-ს ლექტორ-მასწავლებლებისათვის გაიმართა შიდა ტრენინგი- "მოდულის შემუშავების წესი და მეთოდოლოგია."

  

ტრენერი: ბუსსს ანრის პროფესიული პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კონსულტანტი მზია ბაკურიძე