სწავლა / პროფესიული მომზადება

შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრიში საზღვაო -საინჟინრო ფაკულტეტზე  სწავლება ხორციელდება
მე- III საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 
ა) III საფეხურის გემბანის  რიგითი მეზღვაური - სწავლის ხანგრძლივობა 1 სასწავლო წელი;
ბ) III საფეხურის სამანქანე განყოფილების რიგითი მეზღვაური-სწავლის ხანგრძლივობა 1 სასწავლო წელი;
გ) III საფეხურის გემბანის რიგითი მეზღვაური (რუსულ ენოვანი) -სწავლის ხანგრძლივობა 1 სასწავლო წელი;
დ) III საფეხურის სამანქანე განყოფილების რიგითი მეზღვაური (რუსულ ენოვანი)  - სწავლის ხანგრძლივობა 1 სასწავლო;
ე) III საფეხურის გემბანის რიგითი მეზღვაური (უცხოელი მოქალაქეებისათვის ინგლისურ ენაზე) -სწავლის ხანგრძლივობა 1 სასწავლო წელი;
ვ) III საფეხურის სამანქანე განყოფილების რიგითი მეზღვაური (უცხოელი მოქალაქეებისათვის ინგლისურ ენაზე) -სწავლის ხანგრძლივობა 1 სასწავლო წელი;
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვა ხდება დოკუმენტების განხილვისა და პროფესიული განათლების სტუდენტის თითოეულ კანდიდატთან გასაუბრების შედეგების საფუძველზე. 

2018 წლის სექტემბრიდან უფლება გვაქვს განვახორციელოთ III საფეხურის პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამები შემდეგი სპეციალობებით:

 • საგემბანე განყოფილების ექსპლუატაცია
 • გემის სამანქანე განყოფილების ექსპლუატაცია.

სწავლის ხანგრძლივობა შეადგენს 1,5 წელს. საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის საფასური შეადგენს 2000 ლარს.
განაცხადის შევსებისას წარმოდგენილ უნდა იყოს შემდეგი საბუთები:
1.    საშუალო სკოლის ატესტატი
2.    პირადობის მოწმობის ქსეროასლი
3.    ჯამრთელობის ცნობა ფორმა № 100/ა ზღვაში ვარგისიანობის შესახებ (უნდა გაკეთდეს მეზღვაურთა საავადმყოფოში)
4.    ცნობა ფსიქოლოგიური დისპანსერიდან 
5.    ცნობა ნარკოლოგიური დისპანსერიდან 
6.    ფოტო სურათი 6 ცალი 3/4
7.    სამხედრო აღრიცხვის მოწმობა კომისარიატიდან
სწავლის პერიოდში მოითხოვება ფორმის ტარება, რომლის გადასახადი არ შედის სწავლის საფასურში.
პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის  დამთავრების  შემდეგ  სტუდენტს ენიჭება მესამე  საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია და მიეცემა პროფესიული დიპლომი.

  რამოდენიმე ფაქტი ჩვენს შესახებ


  211
  ახალბედა
  113
  საათი სწავლა
  78
  ეტაპობრივი გამოცდა
  1001
  კურსდამთავრებული