info@mtc-anri.ge +995 422 210-757

 • ქართული
 • English
 • Русский

ჩვენს შესახებ / სწავლების მისია

დადგენილი და დამტკიცებულია:

201წლის 04 იანვრის

სენატის სხდომაზე,ოქმი1;

შპს ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორის 2018 წლის 04 იანვრის 1 ბრძანებით:

პრეამბულა

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი წარმოადგენს სახელმწიფოს მიერ ავტორიზებულ/აკრედიტებულ,სპეციალიზირებულ უმაღლეს საზღვაო საგანმანათლებლო დაწესებულებას (კოლეჯი), რომლის დანიშნულებაა საზღვაო-სავაჭრო ფლოტისა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურისათვის თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება, გადამზადება და სერტიფიცირება საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასასაქმებლად. საგანმანათლებლო საქმიანობა ხორციელდება ნაციონალური და საერთაშორისო („მეზღვაურთა მომზადების, დიპლომირებისა და ვახტის გაწევის სტანდარტების შესახებ“ საერთაშორისო კონვენცია STCW)  კანონმდებლობების თავსებადობით.

მისია პერიოდულად ექვემდებარება გადასინჯვას და კორექტირებას ახალი ფაქტორების გათვალისწინებით.

 

ხედვა

განათლებისა და დასაქმების სფეროში წარმატების მისაღწევად სასწავლებელი მიზანმიმართულია ჩამოყალიბდეს სწავლებასა და დასაქმებაზე ორიენტირებულ, კონკურენტუნარიან, საერთაშორისო ბაზარზე მოთხოვნად და საზღვაო ტრანსპორტის ინდუსტრიის სფეროში ხელმისაწვდომ უმაღლეს სასწავლებლად. 

 

მისია

სასწავლებლი მისიაა საზოგადოების უზრუნველყოფა ინტელექტუალური და კვალიფიციური, მაღალიზნეობრივი და მორალური ფასეულობების მქონე ადამიანური რესურსებით, რაც ხელსშეუწყობს დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობას, ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და მის წარმატებულ საერთაშორისო ინტეგრაციას.

მთავარი ფასეულობები:

 • აზრის გამოხატვის თავისუფლება;
 • პიროვნების დისკრიმინაციის დაუშვებლობა; 
 • პროფესიონალიზმი; 
 • ღირსების კოდექსის განუხრელიდაცვა

 

 • შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი– კოლეჯი - ახორციელებს უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს. განათლების ხარისხის უზრუნველსაყოფად სარგებლობს ორი მთავარი პრინციპით: სტანდარტთან შესაბამისობა და მომხმარებლის არსებული და მოსალოდნელი მოთხოვნების დაკმაყოფილება. ხელმძღვანელ ობსრადემოკრატიისა და ჰუმანიზმის პრინციპებით, განათლებისა და დასაქმების სფეროში წარმატების მისაღწევად სასწავლებელი მიზანმიმართულია ჩამოყალიბდეს სწავლებასა და დასაქმებაზე ორიენტირებულ, ხელმისაწვდომუ მაღლეს სასწავლებლად, რომელიცთანამშრომლობსსაზოგადოებისყველადაინტერესებულპირთან; ამავდროულადუზრუნველყოფსსწავლებისხარისხისმუდმივგაუმჯობესებას, სწავლებისადაკვლევისაკადემიურთავისუფლებას, სამოქალაქოღირებულებებისგანვითარებასადადასაქმებულობისმაღალმაჩვენებლებს;
 • საერთაშორისოშრომისბაზრისადასაერთაშორისოსაზღვაოკონვენციის STCW სტანდარტებისმოთხოვნებისშესაბამისადამზადებსმაღალკვალიფიცირებულ,მოთხოვნათაშესაბამისიკომპეტენციისმქონეკადრებსროგორცსაზღვაოტრანსპორტის, ასევესაზღვაოსფეროსსხვადარგებშიდასასაქმებლად, რომელთაცექნებათპროფესიულიპრობლემებისიდენტიფიცირებისადაგადაჭრის, პიროვნულიპოტენციალისრეალიზებისადაკომუნიკაციისუნარ-ჩვევები, მაღალიეთიკურინორმები, რაცუზრუნველყოფსმათკონკურენტუნარიანობასშრომისშიდადასაერთაშორისობაზრებზე
 • მუდმივადაწარმოებსსპეციფიკურისფეროსშრომისბაზრისკვლევასადაანალიზსკომპეტენტურიორგანიზაციისმიერ (სახელმწიფო, საერთაშორისო, არასამთავრობოდაა.შ.), სტუდენტების/მშობლების, აკადემიურისაზოგადოებისადადამსაქმებლებისმოთხოვნებისადასაჭიროებებისკვლევა, ანმცირემასშტაბიანიგამოკითხვა.

 

ღირებულებები

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელიანრისთვის,როგორცუმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებისათვის, უმნიშვნელოვანესია:

 • სტუდენტისინტერესებზეორიენტირებულისაგანმანათლებლოპროცესიდასაგანმანათლებლოპროგრამები;
 • ორიენტირებულიაცოდნაზე, უნარებისგანვითარებასადაპორფესინალიზმზე, ასევესწავლისშესაძლებლობაზესიცოცხლისნებისმიერეტაპზე;
 • სტუდენტებისათვისქართულიდამსოფლიოკულტურისღირებულებებისჩამოყალიბებისათვისხელშეწყობადადემოკრატიისადაჰუმანიზმისიდეალებზეორიენტაცია;
 • პიროვნებისინტერესებისადაშესაძლებლობებისშესატყვისიუმაღლესიგანათლებისმიღების, კვალიფიკაციისამაღლებისადაგადამზადებისმოთხოვნილებათადაკმაყოფილება;
 • საზოგადოებისწევრებისპატივისცემასადატოლერანტობაზეორიენტირებულობა;
 • გარემომცველისამყაროსდაცვა;
 • ხარისხისმუდმივგაუმჯობესებაზეზრუნვა, როსთვისაცმუდმივადიკვლევსმოთხოვნებსადასაჭიროებებსშორისდამოკიდებულებასდაინტერესებულიპირების (დამსაქმებლები, აკადემიურიპერსონალი, კურსდამთავრებულები, სტუდენტები, მშობლები, პროფესიულიორგანიზაციები, საზოგადოებისსხვადაინტერესებულიმხარეები)  სასწავლებელშიმოწვევითადამათისაგანმანათლოპროგრამებშიჩართულობითსწავლისშედეგებისგანსაზვრისმიზნით;
 • კურსდამთავრებულთადასაქმებულობისგაუმჯობესებისმიზნითსაგანმანათლებლოპროგრამაშიუზრუნველყოფილიათეორიასადაპრაქტიკაზეორიენტირებულისწავლება;
 • შემუშავებულიასტუდენტებისათვისადმინისტაციულიმხარდაჭერისშემდეგიმექანიზმები:
 • სასწავლოპროცესისდაგეგმვისადამიღწევებისგასაუმჯობესებლადაუცილებელიინფორმაციისხელმისაწვდომობისუზრუნველყოფა,
 • კონსულტაციებისგაწევა,
 • სოციალურირჩევებისმიცემა,
 • დასვენებისსერვისის (სპორტი, კაფე, საერთოსაცხოვრებელიდასხვ.) შეთავაზება,
 • საჭიროებებისმქონესტუდენტებთანინდივიდუალურიმუშაობა,
 • უცხოურსაგანმანათლებლოდაწესებულებებთანთანამშრომლობასაგანმანთლებლოპროგრამისფარგლებში,
 • სტუდენტთამობილობისუზრუნველყოფაპროგრამისფარგლებში;
 • უმაღლესიგანათლებისსფეროშისასწავლებლისხარისხისსისტემისმენეჯერიახორციელებსმსგავპროგრა,ებთანშედარებითანალიხს;  
 • საერთაშორისოსაზღვაოკონვენციისSTCWსტანდარტებისმოთხოვნებისშესაბამისისწავლასადაცოდნაზეორიენტირებულიმაღალიხარისხისუმაღლესიგანათლებისშეთავაზებადაინტერესებულიპირებისათვის, როგორცქვეყნისშიგნითასევექვეყნისგარეთ;
 • საგანმანათლებლოპროცესიდასაგანმანათლებლოპროგრამებიიყოსფორმულირებულინათლად, თანმიმდევრულადერთიკვალიფიკაციისთვალსაზრისითდარელისტურადმიღწევადი.

 

მიზნები

გამომდინარემისიიდან, საზღვაოსასწავლოცენტრისმიზანიასახულიასაგანმანათლებლოპროგრამაში, რომელიცაკონკრეტებსპროგრამისგავლისშემდეგსასწავლოპროცესისშედეგს. შესაბამისად, მიზნებიშეესაბამებასასწავლებლისმისიას.მასშიმოცემულიაკურსდამთავრებულთაკარიერულიგანვითარებისშესაძლებლობები, ისეთიროგორებიცაა:

 1. დასაქმებულობა(დასაქმებისსფერო);
 2. სამეცნიეროხარისხი;
 3. პიროვნულიგანვითარება;
 4. დემოკრატიულობა;
 5. მოქალაქეობრივიღირებულებები;
 6. სწავლისშესაძლებლობაზესიცოცხლისნებისმიერეტაპზე;
 7. ხარისხისმუდმივგაუმჯობესება;
 8. გარემომცველისამყაროსდაცვა.

 

დასახულიმიზნებისმისაღწევადსაზღვაოსასწავლოცენტრისამოცანაა:

 • მოიზიდოსდაშეინარჩუნოსგამოცდილიპროფესორ-მასწავლებლებიდადარგისსპეციალისტები, რომლებიცუზრუნველყოფენდასახულიმიზნებისსრულყოფილადშესრულებას;
 • თეორიულიცოდნისადაპრაქტიკულიუნარ-ჩვევებისშეძენისშესაძლებლობათაოპტიმალურიშეხამება; 
 • ცოდნისშეფასებისთანამედროვედაობიექტურისისტემებისდანერგვა;
 • პროფესიულიდასასერთიფიკატოგანათლებისპროგრამებისგანხორციელებააკადემიურიპროგრამებისპარალელურად; 
 • ყველადონისსაგანამანათლებლოპროგრამებშისაერთაშორისოასპექტებისგამოკვეთადაორიენტირებაგლობალურგარემოზე;
 • ურთიერთხელსაყრელითანამშრომლობასტუდენტთაპოტენციურდამსაქმებლებთან;
 • აკადემიურიპერსონალისპროფესიულიზრდისადასრულყოფისღონიძიებებისგანხორციელება; 
 • პერმანენტულადგანახლებადიდამოქნილისაგანამანათლებლოპროგრამები, რაცმორგებულიააუდიტორიისსპეციფიკაზე;
 • მუდმივიკონტაქტებიუცხოელპარტნიორებთანსასწავლოდაკვლევისპროცესისსრულყოფისმიზნით;
 • განავითაროსმატერიალურ–ტექნიკურიბაზადასასწავლო-ტექნიკურიაღჭურვილობაინდუსტრიისუახლესიმოთხოვნებისშესაბამისად;
 • შეუქმნასსტუდენტებსადაპროფესორ-მასწავლებლებსსწავლის, სწავლებისადაკვლევისათვისაუცილებელიპირობები;
 • ითანამშრომლოსსაქართველოსადაუცხოეთისქვეყნებისანალოგიურსაგანმანათლებლოდაწესებულებებთანსასწავლოგამოცდილებისგაზიარების, სტუდენტთადაპედაგოგთამობილობისუზრუნველყოფისმიზნითმიზნით;
 • მოიწვიოსსათანამშრომლოდკრუინგულიკომპანიები, სტივიდორულიფირმები, საზღვაოპორტებისადმინისტრაციები, გემთმფლობელებისაგანმანათლებლო პროგრამების სრულყოფის, საცურაოპრაქტიკისგანხორციელებისადაკურსდამთავრებულთაშემდგომიდასაქმებისმიზნით.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რამოდენიმე ფაქტი ჩვენს შესახებ


211
ახალბედა
113
საათი სწავლა
78
ეტაპობრივი გამოცდა
1001
კურსდამთავრებული