ჩვენს შესახებ / სწავლების მისია

 

წინამდებარე დოკუმენტი დამტკიცებულია

ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორის მიერ

2019 წლის 30 აპრილს სენატის დადგენილების საფუძველზე, ოქმი N10

 

შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის

მისია

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი ეფუძნება რა უმაღლესი და პროფესიული  განათლების, ასევე მეზღვაურთა განათლების, წვრთნისა და სერტიფიცირების უნიფიცირებულ სტანდარტებსა და წესებს ისწრაფვის   საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების გზით საზოგადოების მოთხოვნებსა და საჭიროებებზე ორიენტირებული თანამედროვე ცოდნის შექმნისა და  გავრცელებისაკენ.

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი მიზნად ისახავს, თავისი საქმიანობით წვლილი შეიტანოს ქალაქის, რეგიონისა და მთლიანად ქვეყნის განვითარებაში.ამ მიზნით იგი საზღვაო-სავაჭრო ფლოტისა და   საზღვაო ტრანსპორტის ინდუსტიის სფეროში უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომ, მაღალი ხარისხის აკადემიურ  და პროფესიულ განათლებას, რომელიც  განხორციელდება სწავლებით, სტუდენტთა ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესატყვისი კულტურული, ინტელექტუალური და პიროვნული განვითარებისათვის ჰარმონიული  გარემოს შექმნით. ამით სასწავლებელი ხელს უწყობს    დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობას, ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და მის წარმატებულ საერთაშორისო ინტეგრაციას.

 

ხედვა

ჩვენი ხედვაა საზღვაო განათლებისა და დასაქმების სფეროში წარმატების მისაღწევად სასწავლებელი ჩამოყალიბდეს სწავლებასა და დასაქმებაზე ორიენტირებულ, კონკურენტუნარიან, საერთაშორისო ბაზარზე მოთხოვნად და საზღვაო ტრანსპორტის ინდუსტრიის სფეროში ხელმისაწვდომ უმაღლეს სასწავლებლად.   რაც თავის მხრივ ემსახურება სტუდენტებისა და პერსონალისათვის საჭირო გარემოს შექმნას იმ მიზნით, რომ მათ მოახდინონ ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების პატივისცემა და უწყვეტი სწავლების პრინციპის განხორციელება.

ღირებულებები:

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის თავის საქმიანობას აფუძნებს შემდეგ ღირებულებებზე:

  • სამართლიანობა;
  • ჰუმანურობა;
  • ტოლერანტობა;
  • თანაბარი შესაძლებლობები;
  • მრავალფეროვნება;
  • თავისუფლება და პასუხისმგებლობა;
  • კეთილსინდისიერება;
  • აკადემიური თავისუფლება;
  • ღიაობა და გამჭირვალეობა;
  • განვითარებაზე ორიენტირებულობა