23, აპრილი 2019

პრეზენტაცია

მ.წ. 23 აპრილს ჩვენი სასწავლებლის ბაკალავრიატის პროგრამის საზღვაო ნავიგაციის სპეციალობის პირველი კურსის 111.112 ჯგუფის სტუდენტებმა ინგლისური ენის პედაგოგი ნანა მალაყმაძის ხელმძღვანელობით ჩაატარა პრეზენტაცია თემაზე: " Big Ships. Big cities".