26, ნოემბერი 2018

23 ოქტომბრის სენატის დადგენილებით

23 ოქტომბრის სენატის დადგენილებით, შიდა ნდ 2-0201-13 და 2018 წლის 23 ოქტომბრით დამტკიცებული ტექ.სწავლების გეგმა-გრაფიკის საფუძველზე 29 ოქტომბრიდან 20 ნოემბრის ჩათვლით სასწავლებელში მიმდინარეობდა ტექნიკური სწავლებები თანამშრომელბისა და პედაგოგეგბისთვის. ტექნიკური სწავლების მიზანი იყო ნაციონალური და საერთაშორისო სტანდარტების, სასწავლებლის შიდა ნორმატიული დოკუმენეტბის განხილვა, შესწავლა, გააზრება.