31, აგვისტო 2018

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელ ანრიში

შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელ ანრიში 2018 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ჩარიცხულ სტუდენტთა საყურადღებოდ!!

სტუდენტები რეგისტრაციისათვის სასწავლებელში უნდა გამოცხადდეს 2018 წლის 3 სექტემბრიდან 12 სექტემბრის ჩათვლით და წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1. პირადობის მოწმობის ქსერო ასლი;

2. საშუალო სკოლის ატესტატის დედანი ან დიპლომი;

3. ფოტო 6 ცალი 3 / 4 და ელექტრონული ვერსი (დისკი) ;

4. ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა №100/ა  ზღვაში ვარგიასიანობის შესახებ (მეზღვაურთა საავადმყოფოდან. მისამართი ქ. ბათუმი ტაბიძის ქ. №2);

5. საგამოსდო-საინდენტიფიკაციო ბარათი;

6. ცნობა ფსიქო დიპანსერიდან;

7. ცნობა ნარკო დისპანსერიდან;

8. სამხედრო კომისარიატიდან მოწმობა ან სამხედრო ბილეთი;

9. I სემესტრის სწავლის საფასური ქვითარი (1100 ლარი).