26, სექტემბერი 2020

სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დასაფინანსებლად ელექტრონული რეგისტრაცია დაიწყო – ინსტრუქცია

სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დასაფინანსებლად ელექტრონული რეგისტრაცია დაიწყო – ინსტრუქცია

სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დასაფინანსებლად ელექტრონული პორტალი www.student.moh.gov.ge ამოქმედდა. სისტემაში დარეგისტრირიებას მსურველები 2020 წლის 1-ლ ნოემბრამდე შეძლებენ. ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის შესაძლებლობა ექნება სტუდენტის მშობელს, რომელიც რეგისტრირებულია „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზაში“ და 2020 წლის 1-ლი სექტემბრის მდგომარეობით ოჯახის სარეიტინგო ქულა ნაკლებია 150 000-ზე. სტუდენტის მშობელი რეგისტრაციისას უთითებს: ა) საკუთარ სახელს, გვარს და პირად ნომერს; ბ) სტუდენტი შვილის სახელს, გვარს, პირად ნომერს და საჭიროების შემთხვევაში ატვირთავს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის და დაბადების მოწმობის ასლებს. იხილეთ დეტალური ინსტრუქცია გავრცელებული ინფრომაციით, დამუშავებული სია გადაეცემა განათლების სამინისტროს, რომელიც განახორციელებს შესაბამის პროცედურებს, რათა მოხდეს 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის ან/და 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში 2020 წლის 1-ლი იანვრიდან წარმოშობილი სწავლის საფასურის დავალიანების დაფინანსება. შეგახსენებთ, რომ აგვისტოს ბოლოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას დადგენილებით უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დასაფინანსებლად სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფის წესი და პირობები განისაზღვრა.