07, თებერვალი 2018

შიდა მობილობის ვადების განსაზღვრა

იხილეთ სრულად :  http://mtc-anri.edu.ge/uploads/news/brdzaneba-N11-02.02.2018-shida%20mobilobis%20Sesaxeb.pdf