23, იანვარი 2020

სამუშაო შეხვედრა.

დღეს შედგა შპს ბუსსს ანრის გენერალური დირექტორის, რექტორის, ხარისხის განვითარიბისა და უზრუნველყოფის სამსახურის და სასწავლებლის ყველა სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელების სამუშაო შეხვედრა.

განათლების მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 10 აპრილის 69/ნ ბრძანების საფუძველზე საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა, 2020 წლის 30 სექტემბრისათვის, უნდა წარმოადგინონ ზემოაღნიშნული ბრძანებით დამტკიცებული „ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა“ და „სწავლის სფეროების კლასიფიკატორთან“ შესაბამისობაში მოყვანილი საგანმანათლებლო პროგრამები. უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ინიცირებით მიმდინარეობს საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისობის ზემოაღნიშნული ვადის ცვლილება და ეტაპების განსაზღვრა, რომელიც უმოკლეს პერიოდში საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის წინაშე იქნება წარდგენილი. სამშაო შეხვედრაზე განიხილეს საუნივერსიტეტო სივრცეში, განიხილოთ თვითშეფასების ანგარიშების პროექტები, რომელთა დამტკიცებაც დაკავშირებულია ზემოაღნიშნულ პროცესსთან.