29, ოქტომბერი 2019

ჯგუფური მუშაობა პრეზენტაციაზე

ჯგუფური მუშაობა პრეზენტაციაზე.
IV კურსის ნავიგაცია.
#englishtime
#bhmesanri