10, ოქტომბერი 2019

ყურადღება, გათამაშება!!!

ყურადღება, გათამაშება!!!
ყველა მეზღვაურს, ვისაც გააჩნია სურვილი, გთხოვთ მიიღოთ მონაწილეობა მეზღვაურთა მომზადებისა და ტრენირების გამოკითხვაში.
10 მეზღვაური მიოგებს iPad-ს!!!

იხ.ბმული