07, ოქტომბერი 2019

ტრენინგი „საზღვაო ინგლისური“

“მეზღვაურთა შეფასება, შემოწმება და სერტიფიცირება“ 3.12 მოდელ კურსის შესაბამისად ტრენინგი დასრულდა და დაიწყო ტრენინგი „საზღვაო ინგლისური“ 3.17 მოდელ კურსის შესაბამისად.