21, აგვისტო 2017

2017-2018 სასწავლო წლის პირველი სემესტრისათვის

2017-2018 სასწავლო წლის პირველი სემესტრისათვის ფინანსური და აკადემიური რეგისტრაცია 21 აგვისტოდან დაიწყება

  • 2017-2018 სასწავლო წლისპირველი სემესტრისათვის ფინანსური და აკადემიური რეგისტრაცია II და III კურსის სტუდენტთათვის იწარმოებს 2017 წლის 21 აგვისტოდან 14 სექტემბრამდე.
  •  2017 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ჩარიცხულ სრუდენტთა საბუთების მიღება და აკადემიური რეგისტრაცია იწარმოებს 2017 წლის 12 სექტემბრამდე, ხოლო ფინანსური რეგისტრაცია 26 ს2ქტემბრამდე.
  • დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ სასწავლო განყოფილებას.
  • სტუდენტებმა სწავლის საფასური უნდა გადაიხადოთ შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:

შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი

              ი/კოდი 245539403

              სს“საქართველოსბანკი“

              ბანკისკოდი  BAGAGE 22

              ანგარიშისნომერი  GE56BG0000000117479800

 

რამოდენიმე ფაქტი ჩვენს შესახებ


211
ახალბედა
113
საათი სწავლა
78
ეტაპობრივი გამოცდა
1001
კურსდამთავრებული