20, სექტემბერი 2019

საინფორმაციო შეხვედრა საზღვაო ნავიგაციის სპეციალობის I კურსის სტუდენტებთან

ა/წ 20 სექტემბერს გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა ბუსსს ანრის გემთწამყვანი სპეციალობის I კურსის სტუდენტებთან. შეხვედრაზე სტუდენტები გაეცნენ:

  •  სასწავლებლის შინაგანაწესს.
  • მისიას.
  • ეთიკის კოდექსს.
  • სამომავლო გეგმებს.
  • სასწავლებლის სტრუსტურას.
  • სტრუქტურული ერთეულების უფროსებს.
  • GPA გამოთვლის წესის გასაცნობად
  • ბიბლიოთეკის სარგებლობის წესებს და სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული პროგრამით სარგებლობის წესებს.
  • სტუდენტურ თვითმმართველობას.