12, სექტემბერი 2019

ბრძანება შიდა მობილობის ვადების შესახებ