06, სექტემბერი 2019

დიპლომის დანართში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ცვლილებები განხორციელდა “უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის - დიპლომის დანართის ფორმის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის №149 ბრძანებაში.

იხ.ბმული