22, მაისი 2019

"ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის"

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის "პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის "ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის" ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ,ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ საუკეტესო შედეგების მქონე 50 სტუდენტზე ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდიის გაცემა,რომლებიც უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის მომენტისათვის რეგისტრირებულნი არიან ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე,მიღებული აქვთ დადებითი შეფასება (A)-ფრიადი (91 ქულა და მეტი) იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საშუასლო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად. სტუდენტთა შერჩევა ხორციელდება კონკურსის წესით.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე